ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/9321
หนังสือลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายชัยยา ปานันท์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ