ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การขอใช้เงินเหลือจ่ายตามงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบพัฒนาจังหวัด)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/9230
หนังสือลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง พัฒนาการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ