ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/8597
หนังสือลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นางมนฤดี นามวงษ์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ