ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ) จังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/3292
หนังสือลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง mท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ