ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่รัฐบาลรับภาระ กรณีบำนาญปกติพนักงานส่วนตำบลพ้นจากราชการ (เหตุลาออกจากราชการ)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/7183
หนังสือลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ