ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย กฉ 5254 เลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/480
หนังสือลงวันที่ 11 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  ตำรวจภูธรจังหวัดเลย
  ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
  มณฑลทหารบกที่28
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
  สำนักงานอัยการจังหวัดเลย
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย