ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระยะที่ ๑ , ๒ และ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/3106
หนังสือลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ
ไฟล์
  เทศบาล