ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/5450
หนังสือลงวันที่ 7 เมษายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ