ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอหนังสือรับรองการทำงานเพื่อการต่อวีซ่าให้กับอาสาสมัครชาวต่างชาติ
ทะเบียนหนังสือ ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3051
หนังสือลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ส่งถึง อธิบดีกรมควบคุมโรค
หมายเหตุ
ไฟล์
  doc01497620180802123204