ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/4578
หนังสือลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ประธานอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ