ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การบรรจุแต่งตั้งผุู้สอบแข่งขันได้
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/4247
หนังสือลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกเทศมนตรีตำบลนาด้วง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ