ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ความก้าวหน้าในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/4123
หนังสือลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ