ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.007/3544
หนังสือลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เจ้าแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ