ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์จัดทำ ปร.4 ปร.5 และรายชื่อข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.1/2636
หนังสือลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ