ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อบต.วังสะพุง)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/21291
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอวังสะพุง
หมายเหตุ
ไฟล์
  ว 7014