ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม 2563
ทะเบียนหนังสือ ลย52006/1908
หนังสือลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล
ส่งถึง สรรพากรพื้นที่เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ