ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวงในการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย(กรณีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/1735
หนังสือลงวันที่ 31 มกราคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ