ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/2701
หนังสือลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ
ไฟล์
  img-180713111622
  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
  ระเบียบวาระการประชุม1 2561