ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งคืนหลักประกันสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/1021
หนังสือลงวันที่ 20 มกราคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ