ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/949
หนังสือลงวันที่ 17 มกราคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ