ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งคืนหลักประกันสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/2634
หนังสือลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก. บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานช์
หมายเหตุ
ไฟล์
  การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน