ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/418
หนังสือลงวันที่ 8 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขานุการ ก.จ. ก.ท. ก.อบต
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ