ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/203
หนังสือลงวันที่ 6 มกราคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง รพร.ด่านซ้าย,รพช.ทุกแห่ง,สสอ.ทุกแห่ง,รองนพ.สสจ.,ผช.นพ.สสจ.หัวหน้ากลุ่ม/งานในสสจ.เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ