ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งคืนหลักประกันสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/19070
หนังสือลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ชิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ