ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ ๑๔"
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/2515
หนังสือลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอท่าลี่
หมายเหตุ
ไฟล์
  นายด่านศุลการกรท่าลี่
  นายอำเภอท่าลี่
  ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย