ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโรคไตเรื้อรัง(CKD)และโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.012/21265
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง อธิบดีกรมควบคุมโรค
หมายเหตุ
ไฟล์
  การประชุมเพื่อสรรกานายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการอำนวยการกระจสยอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด