ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หารือคุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอรับการประเมินเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/18773
หนังสือลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขานุการ ก.อบต.
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ