ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ.2563
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.5/18732
หนังสือลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ