ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งงบการเงินปี 2562
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/17750
หนังสือลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ประธานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ