ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนช่วยดูแลด้านเทคนิควิชาการ และประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/17389
หนังสือลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ