ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/17373
หนังสือลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง รพร.ด่านซ้าย,รพช.ทุกแห่ง,สสอ.ทุกแห่ง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ