ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/2358
หนังสือลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ