ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ตรวจสอบและเพิ่มเติมเอกสารประกอบการเสนอโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการการกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/3740
หนังสือลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ