ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/2212
หนังสือลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก บริษัท รัไทย เทคโนโยลี จก
หมายเหตุ
ไฟล์
  นส.โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า18062018114425