ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอแจ้งผลการพิจราณาการเสนอราคา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/2211
หนังสือลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก. บริษัท แอลบี เฮ็ลธแคร์ จก
หมายเหตุ
ไฟล์
  นส.โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด18062018114223