ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/14897
หนังสือลงวันที่ 26 กันยายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท เอ็นเนอร์รี่ แมกช์ แมเนจเมนท์ จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ