ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทะเบียนหนังสือ ลย52006/14519
หนังสือลงวันที่ 20 กันยายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ประธานสภาเทศบาลเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ