ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี 2562
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/14362
หนังสือลงวันที่ 18 กันยายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ประธานสภาเทศบาลเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ