ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหาร่วนตำบล ครั้งที่ 1/2562
ทะเบียนหนังสือ 77401/14296
หนังสือลงวันที่ 12 กันยายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน
ส่งถึง ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ