ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แก้ไขการประเมินผลงาตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/13949
หนังสือลงวันที่ 11 กันยายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ