ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032/13921
หนังสือลงวันที่ 10 กันยายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้จัดการบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แมกซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ