ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อส้รางอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โรงเรียนอนุบาลอาฮี)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/13541
หนังสือลงวันที่ 3 กันยายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ