ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวมหาดไทยฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/348
หนังสือลงวันที่ 8 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ