ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เชิญประชุมชี้แจงการตรวจสอบคุณภาพบัญชี
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.2/3456
หนังสือลงวันที่ 1 มีนาคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.เลย ผอ.รพร.ด่านซ้าย ผอ.รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ