ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.010/12349
หนังสือลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ