ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งผลการพิจารณาการเป็นผู้ทุพพลภาพ ของผู้ประกันตน จำนวน 4 ราย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/12273
หนังสือลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง คณะกรรมการการแพทย์ (ผ่านผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์)
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ