ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/21189
หนังสือลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ