ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอส่งคืนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) กค 460 เลย รพ.ผาขาว
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/1790
หนังสือลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผาขาว
หมายเหตุ
ไฟล์
  ว 831 23032561 (2)