ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/1782
หนังสือลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเน็ตประชารัฐ 001
  คำสั่ง 19-2561
  บัญชีรายชื่อหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ