ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หารือแนวทางปฏิบัติงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูหอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/10203
หนังสือลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอภูหลวง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ